lut 7, 2019

Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król odpowiedział na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie zapewnienia opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych.

Odnosząc się do pytania: "Czy planowane jest podjęcie jakichkolwiek działań zapobiegających świadczeniu opieki przez personel lub podwykonawcę niezgłoszonych uprzednio do NFZ?", minister poinformował, że możliwość zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Dodatkowo, w każdej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, znajduje się zobowiązanie świadczeniodawcy do
udzielania świadczeń przez osoby wskazane w umowie oraz do bieżącego aktualizowania danych w przypadku zaistnienia zmian w zakresie personelu medycznego. 

Odnosząc się do pytania: "Czy planowane jest wprowadzenie obowiązku przeprowadzania regularnych kontroli świadczeniodawców przez NFZ?", Zbigniew Król poinformował, że tryb przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umowy przez świadczeniodawców, w tym podwykonawców, określają przepisy ustawy o świadczeniach.

Całość odpowiedzi wiceministra Zbigniewa Króla dostępna na www.sejm.gov.pl.


Kwota zebrana: 48 740
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności