kwi 15, 2019

E-zlecenia na wyroby medyczne - będzie łatwiej?

Jak pisze portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia wysłuchało krytycznych głosów środowiska pacjentów, lekarzy i świadczeniodawców, publikując projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Uwagi do projektu można zgłaszać do 19 kwietnia.

W ramach zaproponowanych przez resort zdrowia zmian zapisano nowy ustęp 7a, zgodnie z którym minister zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, uproszczone wzory zlecenia na zaopatrzenie oraz uproszczone wzory zlecenia naprawy, uwzględniając specyfikę poszczególnych wyrobów medycznych oraz minimalny zakres danych zapewniający prawidłową realizację zleceń.

Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta następować będzie na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj.: w chwili jego wystawienia oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia (zamiast w chwili wydania wyrobu medycznego).

Zlecenia mają być także wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji. 

Również zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (zamiast 6 miesięcy), jednak tylko wówczas, gdy weryfikacja zlecenia odbędzie się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ i wówczas jednorazowa realizacja możliwa będzie maksymalnie na okres 6 miesięcy.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności