cze 17, 2020

Wsparcie zakładów opieki długoterminowej w walce z COVID-19 funduszami europejskimi

Ministerstwo Zdrowia informuje na stronie www.gov.pl o przeznaczeniu blisko 250 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na projekt, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej i hospicjów w czasie pandemii koronawirusa.

Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich przeznaczone zostaną na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Dodatki będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Zdaniem resortu zdrowia, pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.

Do projektu mogą przystąpić wszystkie podmioty świadczące usługi w trybie stacjonarnym. W przypadku hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych pracownicy muszą zobowiązać się do pracy w jednym podmiocie. Inaczej będzie w domach pomocy społecznej, gdzie takie deklaracje będą musieli złożyć jedynie ratownicy i pielęgniarki.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia projekt potrwa do końca 2020 roku, zaś jego realizatorem będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Pomysł bardzo dobry pod warunkiem że nie będą to dodatki na poziomie 4,95 zł. Bardzo bym chciała żeby lekarze placówek opieki długoterminowej mieli prawo kierowania pacjentów i pracowników na badania w kierunku obecności koronowirusa - mówi Grażyna Śmiarowska z Zarządu Koalicji. - Sądzę, że przy takiej kwocie w grę wchodzą jedynie centralne zakupy środków ochrony przez zakażeniem. Mogą to być środki dezynfekcyjne, rękawiczki i fartuchy ochronne, maseczki i przyłbice, a także testy i ozonatory powietrza. Dystrybucja tych dóbr powinna być proporcjonalna do wielkości placówki czyli liczby osób objętych opieką i liczby zatrudnionych pracowników - dodaje dr Elżbieta Szwałkiewicz, Prezes Koalicji.

Jak podkreśla dr Elżbieta Szwałkiewicz dodatkowe środki finansowe są potrzebne na rozpoczęcie budowy systemu opieki długoterminowej obejmującej świadczenia obu resortów: zdrowia i pomocy społecznej, w tym na utworzenie przy Powiatowych Centrach Pomocy Zespołów Koordynujących Opieką Długoterminową. Zadaniem tych Zespołów byłoby m.in. monitorowanie sytuacji przewlekle chorych niesamodzielnych życiowo osób, koordynowanie skierowaniami do opieki długoterminowej (ZOL, ZPO, DPS, opieka długoterminowa domowa), czy wnioskowanie do Wojewody w sprawie jakości usług w zakresie opieki długoterminowej, zgodnie z jego kompetencjami. 

Wprowadzenie koordynacji, zdaniem Prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", umożliwi wprowadzenie systemu opieki długoterminowej obejmującego wszystkie podmioty z obszaru pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Tym samym powstanie standaryzowany rynek usług opiekuńczych co  zdecydowanie poprawi sytuację w polskiej opiece długoterminowej.

Środki powinny być przeznaczone na utworzenie warunków do pracy Zespołu Koordynującego Opieką Długoterminową, tj. na adaptowanie pomieszczeń biurowych, wyposażenie w sprzęt komputerowy, opracowanie adekwatnego do potrzeb oprogramowania, stworzenie bazy danych i wzorców dokumentacji, a także szkolenie koordynatorów.  

Powiat składa się z kilku bądź kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin i nazywany jest wówczas potocznie "powiatem ziemskim" (w Polsce jest ich aktualnie 314), bądź też składa się z jednego miasta (gminy miejskiej) na prawach powiatu, czyli gminy wykonującej zadania powiatu (w Polsce jest obecnie 66 miast na prawach powiatu, znanych również potocznie jako "powiaty grodzkie"). Przy takiej liczbie podmiotów wydatkowanie przyniesie rzeczywisty efekt dotyczący całości organizatorów, świadczeniodawców i świadczeniobiorców opieki długoterminowej.

Wydatkowanie tych środków na bieżące potrzeby, dzielenie ich między liczne ZOL i DPS  nie przyniesie żadnej poprawy poza krótkotrwałą doraźną ulgą w funkcjonowaniu.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności