lip 2, 2020

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na interpelację w sprawie statusu pielęgniarek w domach pomocy społecznej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedziała na interpelację poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek w sprawie statusu pielęgniarek w domach pomocy społecznej.

W odpowiedzi na interpelację czytamy m.in. "Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie jest świadczeniodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.). Dom pomocy społecznej nie jest więc podmiotem prowadzącym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i nie zapewnia świadczeń zdrowotnych (zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych).

W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, świadczenia zdrowotne na terenie domów pomocy społecznej mogą być udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne, w tym pielęgniarki, ale zatrudnione przez podmiot leczniczy - na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem leczniczym, a domem pomocy społecznej. W myśl art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego może zostać wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej, wychowankom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zlokalizowana na terenie tych podmiotów. Natomiast, dom pomocy społecznej może być podmiotem leczniczym (udzielać świadczeń zdrowotnych, czyli wykonywać działalność leczniczą), jako jednostka budżetowa (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), ale po uprzednim wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tzn. po spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

(...) Pielęgniarka może udzielać świadczeń zdrowotnych w domu pomocy społecznej (prowadzić działalność leczniczą), ale tylko w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej/grupowej praktyki pielęgniarskiej - na podstawie umowy zawartej z domem pomocy społecznej. Należy przypomnieć, że mieszkańcy domu pomocy społecznej mogą zostać dodatkowo objęci świadczeniami gwarantowanymi realizowanymi przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową udzielaną w warunkach domowych.

(...) Mając na uwadze powyższe wyjaśniania, uprzejmie informuję, iż kwestie związane z opieką pielęgniarską w DPS-ach są analizowane i weryfikowane w celu zaprojektowania najkorzystniejszych rozwiązań w tym obszarze we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy udziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelu Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Hospicjów i Domów Opieki Społecznej na czas COVID-19. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 29 maja 2020 r. znak: DZF-VII.77610.31.2020.PSz wyraził zgodę na realizację projektu Narodowego Funduszu Zdrowia pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Działania 5.2 PO WER."

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację w sprawie statusu pielęgniarek w domach pomocy społecznej dostępna jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności