maj 27, 2021

Ministerstwa odpowiadają na interpelację w sprawie wsparcia dla osób chorych na COVID-19, będących opiekunami

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzieli na interpelację nr 23718 w sprawie wsparcia dla osób chorych na COVID-19, będących opiekunami osób starszych i niepełnosprawnych. Interpelację wystosowała poseł Paulina Matysiak (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy).

W odpowiedzi Stanisława Szweda czytamy m.in.: "W sytuacji opisanej w interpelacji, gdy opiekun niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej czasowo traci możliwość sprawowania opieki ze względu np. na hospitalizację, wówczas osoba, którą się opiekował, na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), może skorzystać z różnych form pomocy uzależnionych od jej poziomu samodzielności. Osobom wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dotychczasowym środowisku, można zapewnić usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, a także usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia (np. w środowiskowym domu samopomocy).

W uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do osób niesamodzielnych, którym nie można zapewnić odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania możliwe jest: umieszczenie w domu pomocy społecznej, zapewnienie usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy, zapewnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu lub pobyt w mieszkaniu chronionym. 

(...) Jednocześnie zmianami do ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021 r., które wchodzą w życie 30 maja 2021 r. umożliwiono objęcie osoby wymagającej wsparcia pomocą w formie usług opiekuńczych w trybie pilnym. 

(...) Jednocześnie w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 istnieje możliwość skorzystania z usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa. W ramach pobytu całodobowego wskazano limit usług opieki wytchnieniowej w wymiarze 14 dni. Jednakże w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego - uczestnika Programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 ww. Programu w wymiarze kolejnych 14 dni. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego hospitalizacji.

(...) W kontekście interpelacji Pani Poseł, nie bez znaczenia pozostają również ostatnie decyzje dotyczące zwiększenia dostępności szczepień i przyspieszenia procesu szczepień dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Od 10 maja br. w punktach szczepień powszechnych, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunami, mają możliwość zaszczepienia się bez konieczności wcześniejszego umówienia się. Od dnia 10 maja br. możliwość szczepień mają również uczestnicy placówek takich jak m.in.: ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o jakich mowa w ustawie o pomocy społecznej (środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy), warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację napisał m.in.: "Na wstępie należy podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia ma świadomość, iż sytuacja osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, u których wystąpiło zakażenie wirusem SARS-CoV-2, manifestujące się objawami choroby COVID-19, jest szczególnie trudna. W przypadku osób niewymagających hospitalizacji, niemających jednocześnie możliwości odbycia obowiązkowej izolacji lub kwarantanny w warunkach domowych, np. z powodu choroby opiekuna, zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), organem odpowiedzialnym za organizację warunków izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, jest wojewoda.

(...) Chciałbym również podkreślić, że mając na względzie zapewnienie osobom przebywającym w izolatorium, które w ocenie skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) uzyskały wynik niższy niż 80 punktów, bezpieczeństwa oraz dostępu do usług medycznych dostosowanych do ich stanu zdrowia oraz potrzeb, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, z późn. zm.), uregulowano, że osobom tym powinny być zapewnione całodobowe świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności