sie 11, 2022

Ośrodki opieki długoterminowej w szpitalach powiatowych - są założenia do projektu uchwały Rady Ministrów

Na stronie www.gov.pl opublikowano założenia do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Kompleksowego przeglądu możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce".

W informacjach o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie czytamy:

"Rozwiązania planowane w projekcie uchwały RM stanowią wypełnienie tzw. kamienia milowego w komponencie D części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

  • D2L - Wejście w życie aktu prawnego dotyczącego wsparcia dla tworzenia w szpitalach powiatowych oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej, w oparciu o wyniki przeglądu.

Przegląd możliwości tworzenia oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych w Polsce wraz z wynikami analiz statystycznych został opracowany w formie raportu pod nazwą: "Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce" w ramach tzw. kamienia milowego:

  • D1L - Przegląd możliwości tworzenia oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych w Polsce.

Raport stanowi część całościowej analizy strategicznej opieki długoterminowej w Polsce przewidzianej w komponencie A KPO, przygotowywanej we współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.

Zgodnie z opisem tzw. kamienia milowego D1L w raporcie przedstawiono możliwe sposoby:

  1. zwiększenia dostępności usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej poprzez zajęcie się stwierdzonymi brakami w świadczeniu opieki długoterminowej, w szczególności na poziomie powiatu;
  2. eliminowania nierówności w dostępie do usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej;
  3. poprawy warunków pracy personelu medycznego;
  4. poprawy jakości opieki długoterminowej.

Wyniki analizy przedstawione są w formie raportu pn.: "Kompleksowy przegląd możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce". Materiał przygotowany w ramach tzw. kamienia milowego D1L przyjęty zostanie w formie aktu prawnego, jako załącznik do uchwały, wypełniając tym samym tzw. kamień milowy D2L.

Za koniecznością opracowania przeglądu i konsekwentnym wdrażaniem działań mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia przemawiają wskaźniki demograficzne. Analizując demografię w Polsce można zaobserwować dwa główne trendy: spadek liczby ludności wywołany spadkiem urodzeń oraz wzrost długości życia (starzenia się społeczeństwa) przy jednoczesnym spadku liczby lat przeżytych w zdrowiu. Postępujące starzenie się populacji stanowi wyzwanie demograficzne związane przede wszystkim z rozwojem opieki geriatrycznej i opieki długoterminowej. Ten niekorzystny trend z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia wpływa na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej oraz powoduje znaczne jej obciążenie . Należy wdrożyć mechanizmy zwiększające dostęp do świadczeń opieki długoterminowej, co jest istotne z punktu widzenia zachowania ciągłości leczenia pacjentów. Wymagane jest wsparcie w celu dostosowania systemu opieki zdrowotnej do zachodzących i prognozowanych zmian demograficznych oraz zniwelowania różnic geograficznych w dostępie.

W kontekście wyzwań w obszarze ochrony zdrowia w KPO kluczowe znaczenie będą miały działania podejmowane w celu przeprojektowania systemu opieki zdrowotnej poprzez kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia. Reforma ta zakłada wzmocnienie systemu ochrony zdrowia oraz zapewnienie szeroko dostępnej, efektywnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Wsparciem z KPO dla wdrożenia reformy będzie m. in. skierowanie dodatkowych środków na rozwój nowoczesnej infrastruktury szpitalnej, w szczególności poprzez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych mających na celu utworzenie lub przekształcanie oddziałów szpitalnych w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne. Projektowane dostosowanie infrastruktury będzie związane z koniecznością zmiany profilu działalności podmiotu leczniczego, w części lub w całości, w sposób który nie ograniczy dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ani nie obniży jakości udzielanych świadczeń. Zmiana profilu przyczyni się do zwiększenia efektywności poszczególnych podmiotów w systemie ochrony zdrowia. Przyczyni się do zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, na które jest duże zapotrzebowanie oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych."

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2022 roku.

Źródło: www.gov.pl


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności