wrz 15, 2022

Ministerstwo ponownie odpowiada w sprawie stomii

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na kolejne interpelacje poselskie w sprawie zmian refundacji produktów stomijnych.

W odpowiedzi na interpelację nr 35413 czytamy:

"Zmiana zaproponowana w projekcie MZ 1371 była podyktowana poprawą zaopatrzenia pacjentów ze stomią. Obecny system, który w ramach jednego zlecenia lp. 99 pozwala pacjentowi na zakup dowolnych wyrobów stomijnych i akcesoriów w ramach limitu kwotowego może wydawać się atrakcyjny dla pacjentów i sprzedawców wyrobów stomijnych, jednak nie pozwala na ordynację lekarską konkretnego wyrobu dla pacjenta przez lekarza/pielęgniarkę. Należy podkreślić, że taki system nie obowiązuje w innych państwach europejskich. W każdym przypadku po ocenie stanu pacjenta, zostają zlecone konkretne wyroby, czy też leczenie. Pacjent nie otrzymuje bonu do realizacji na określoną kwotę według własnego uznania. Zmiany więc mają na celu przede wszystkim poprawę efektywności zaopatrzenia pacjenta, a także jego bezpieczeństwo. W dalszej kolejności zaproponowane zmiany powinny zwiększyć dostępność wyrobów medycznych dla pacjentów ze stomią, którzy nie korzystając ze specjalnych uprawnień, mają ograniczoną kwotę do dyspozycji (300 zł lub 400 zł lub 480 zł) – ci pacjenci zyskają na zaproponowanych zmianach, gdyż zaproponowane limity są wyższe sumarycznie od dotychczasowych nawet do 20%. Kwestia odrębnej sytuacji pacjentów ze stomią bez specjalnych uprawnień (75% pacjentów) i ze specjalnymi uprawnieniami (25% pacjentów) jest obecnie mało znana. Pacjenci ze specjalnymi uprawnieniami (głównie pacjenci niepełnosprawni), mają prawo na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych do nielimitowanego dostępu do wyrobów medycznych na zlecenie, zgodnie ze swoją kondycją zdrowotną. Pacjentom tym lekarz wypisuje wielokrotność limitu przysługującego pacjentom bez uprawnień. Niestety analizy danych NFZ wskazują, że refundacja ze środków publicznych jest w znacznym stopniu pochłaniana przez różnego rodzaju wyroby stomijne, jak środki do usuwania przylepców czy spraye ochronne. Te wyroby powinny być stosowane jako wspomagające w pielęgnacji stomii, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi (np. wytyczne brytyjskie). Obecnie ok. 75% pacjentów ze specjalnymi uprawnieniami korzysta z refundacji na kwotę ponad 700 zł miesięcznie.

Średnia refundacja w tej grupie to prawie 800 zł, przy czym są także pacjenci, którzy korzystają z refundacji nawet na kwotę kilku tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem pacjenci bez uprawnień z przyznanego obecnie limitu są w stanie zakupić zaledwie podstawową liczbę worków stomijnych (niestety ceny wyrobów stomijnych są wysokie i potrafią się wahać np. od 1 zł do 3 zł/1 szt. chusteczki do usuwania przylepca czy ochrony skóry wokół stomii, a brakuje mechanizmów w postaci limitów do ograniczenia wzrostu cen wyrobów). Oczekiwanym rezultatem proponowanych zmian ma być także poprawa kontroli efektywności wydawania środków publicznych, poprzez wprowadzenie limitu na sztuki, co z kolei może wpłynąć na obniżenie cen wyrobów do zaproponowanego limitu.

Trzeba też mieć na uwadze, że pierwotnie wyznaczony krótszy termin konsultacji publicznych został wydłużony do 30 dni i upłynął 8 sierpnia br. Po analizie uwag, 2 września br. miało miejsce spotkanie MZ z organizacjami pacjenckimi i m.in. Stowarzyszeniem Pielęgniarek Stomijnych, na którym zostały zaproponowane zmiany do projektu, które spotkały się ze zrozumieniem strony społecznej. Bazując na propozycjach, ma nastąpić zróżnicowanie refundacji zależnie od typu wyrobów. Zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do worków stomijnych i płytek, z wyższym limitem ogólnym. Natomiast refundacja wyrobów uszczelniających i wspomagających pielęgnację stomii zostanie objęta osobnym limitem z 20% dopłatą pacjenta. Jest to wzrost refundacji od ok. 30% do 80%, zależnie od typu stomii."

Bardzo podobnej odpowiedzi Minister udzielił również na interpelację nr 35337 w sprawie rozważenia możliwości zmiany projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 

Odpowiedź na interpelację nr 35413

Odpowiedź na interpelację nr 35337


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności