mar 18, 2023

Odpowiedź na interpelację nr 39101 w sprawie problemów podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

17 marca 2023 roku Ministerstwo Zdrowia wystosowało odpowiedź na interpelację nr 39101 posłanki Krystyny Skowrońskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie problemów podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. 

W odpowiedzi odniesiono się do następujących pytań:

  1. Kiedy AOTMiT dokona ponownej wyceny świadczenia zdrowotnego z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?
  2. Jakie jest stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie wnioskowanego przez podmioty lecznicze wzrostu stawki do wartości 100 zł za osobodzień w opiece domowej z uwzględnieniem dojazdu do pacjenta?
  3. Czy i kiedy planowane jest powołanie Komisji Opieki Długoterminowej przy Ministrze Zdrowia?
  4. Czy i kiedy zostaną wyrównane wartości kontraktów powyższych podmiotów leczniczych o należne stawki procentowe (17%, 14% i 10%) od 1 lipca 2022 roku?
  5. Czy i kiedy możliwa jest zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej polegające na dopuszczeniu do pracy w opiece domowej pielęgniarki po uzyskaniu dyplomu, eliminując konieczność rozpoczęcia kursów, które pielęgniarka może ukończyć w późniejszym terminie?
  6. Czy i kiedy możliwa jest zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w zakresie opieki długoterminowej domowej, polegające na zmianie tj. eliminacji przyznawania dodatkowych punktów podmiotom zatrudniającym pielęgniarki ze współczynnikiem 50%?

Odpowiedź na interpelację znajduje się tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas