sty 22, 2024

22 stycznia upływa termin zgłoszeń w konkursie na wiceprezesa NFZ

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił nabór na stanowisko zastępcy szefa Funduszu. Termin zgłaszania się kandydatów upływa 22 stycznia.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił nabór na stanowisko zastępcy prezesa Funduszu. Termin składania dokumentów upływa 22 stycznia 2024 roku.

Jak wskazano, kandydat przystępujący do naboru na stanowisko zastępcy prezesa powinien być osobą, która:

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • posiada wiedzę dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zastępcy prezesa
 • jest obywatelem polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem;
 • posiada kompetencje kierownicze;
 • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Technika naboru będzie polegała na:

 1. formalnej weryfikacji dokumentów
 2. analizie merytorycznej dokumentów
 3. rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy kandydatów z tematyki dotyczącej zakresu spraw należących do właściwości Funduszu oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Zastrzega się możliwość podjęcia przez komisję decyzji o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona z 4 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas