kwi 10, 2024

Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi

We wtorek, 9 kwietnia, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Powołanie Zespołu jest odpowiedzią na potrzebę skoordynowanego działania w obszarze legislacji dotyczącej seniorów.

Złożoność zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi, takich jak opieka długoterminowa czy pomoc społeczna wymaga szerokiego podejścia i współpracy pomiędzy różnymi resortami. Zadaniem powołanego zespołu jest analiza obecnych systemów opieki, identyfikacja obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie zaleceń dla przyszłych działań w obszarze polityki senioralnej.

Znaczenie inicjatywy

Minister Marzena Okła-Drewnowicz, przewodnicząca Zespołu, podkreśliła znaczenie inicjatywy - to potrzeba stworzenia spójnego i efektywnego systemu opieki, który będzie w stanie sprostać rosnącym potrzebom osób starszych.

- Powołanie międzyresortowego zespołu jest wyrazem naszego zaangażowania w poprawę jakości życia osób starszych. Poprzez współpracę różnych resortów, staramy się wypracować spójne i efektywny rozwiązania z zakresu opieki nad seniorami - powiedziała Minister ds. Polityki Senioralnej.

Wyzwania i perspektywy

Minister Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła, że istotą prac zespołu, oprócz tworzenia konkretnych rozwiązań legislacyjnych, jest również budowanie trwałego mechanizmu koordynacji i współpracy między wszystkimi sektorami zaangażowanymi w opiekę nad osobami starszymi.

- Naszym priorytetem jest stworzenie systemu, który nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby seniorów, ale również przewiduje i adaptuje się do przyszłych wyzwań. Wymaga to współpracy i innowacyjnych pomysłów we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa - dodaje Minister ds. Polityki Senioralnej.

Skład Zespołu

Powołany przez Prezesa Rady Ministrów zespół obradował pod przewodnictwem Minister ds. Polityki Senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz. W skład zespołu wchodzą:

  • Minister Finansów,
  • Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Minister Klimatu i Środowiska,
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Minister Sportu i Turystyki,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Minister Zdrowia,
  • Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: www.gov.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas