cze 27, 2024

1 października zmiany w zakładach opiekuńczych dla dorosłych. Mają dotknąć blisko 50 tys. pacjentów

Do konsultacji publicznych trafił projekt, który od 1 października zmienić ma wymogi dotyczące personelu lekarskiego, udzielającego świadczeń gwarantowanych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo leczniczych.

Zakłady opiekuńcze: badania mają zapewniać lekarze dowolnej specjalizacji

Z kontroli doraźnej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod nazwą "Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym i opiekuńczo-leczniczym", wynikła potrzeba modyfikacji brzmienia załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 253) w części dotyczącej określenia warunków zabezpieczenia etatowego lekarzy w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji opublikowanego projektu. 

Dodano, że według NFZ, aktualne przepisy nie określają jednoznacznie, których lekarzy należy wliczać do etatu przeliczeniowego na 35 łóżek i czy porady na wezwanie oraz konsultacje psychiatry i neurologa powinny być zapewnione w ramach ww. etatu.

Proponowane zmiany mają na celu wyeliminowanie błędnej interpretacji. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli, które polegały na badaniu pacjentów przez lekarzy ze specjalizacjami innymi niż wymienione w katalogu lekarzy specjalistów w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, zarekomendowano zapewnienie badania przez lekarzy dowolnej specjalizacji, którzy mogliby udzielać świadczeń w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, z obowiązkiem zapewnienia konsultacji specjalistycznych.

Zmiany w wymogach dotyczące lekarzy zakładów opiekuńczych. Jest data

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie wymogów dotyczących personelu lekarskiego udzielającego świadczeń gwarantowanych w zakładach opiekuńczych dla dorosłych, znosząc konieczność zatrudniania lekarzy o określonej specjalizacji oraz zwiększając przelicznika etatu na liczbę łóżek z 35 na 40 łóżek.

Zdaniem resortu zdrowia zliberalizowanie wymagań dotyczących personelu lekarskiego świadczącego opiekę w zakładach opiekuńczych dla dorosłych oraz rodzaju specjalizacji wymaganych do obliczania etatu przeliczeniowego, zwiększy dostępność do kadry medycznej, a także przybliży uregulowania prawne do realiów panujących w praktyce.

Co więcej, zmiana przepisów rozporządzenia ma spowodować optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych, a także ułatwić organizację opieki, nie wpływając tym samym negatywnie na jakość udzielanych świadczeń. 

Zmiany dotkną 48 tys. świadczeniobiorców i 453 świadczeniodawców. Ci ostatni mają mieć większe możliwości pozyskania do współpracy personelu lekarskiego.

Ministerstwo Zdrowia w piśmie datowanym na 26 czerwca informuje, że zbiera uwagi do projektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma przez wnoszącego uwagi. 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 października 2024 roku.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas