kwi 26, 2018

W Warszawie rozmawiano o problemach rodziców z niepełnosprawnościami

Brak przygotowania do roli rodzicielskiej, bariery architektoniczne oraz brak wrażliwości społecznej - to główne problemy rodziców z niepełnosprawnościami, na jakie wskazywali eksperci podczas konferencji w Warszawie.

Podczas konferencji "Byliśmy jak z kosmosu" zaprezentowano wyniki badań poświęconych funkcjonowaniu rodziców z niepełnosprawnościami w Polsce. Badania zostały zrealizowane przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Według danych GUS, w Polsce żyje prawie 350 tys. rodziców z niepełnosprawnościami, którzy wychowują dzieci do 18. r.ż. Podczas środowej konferencji podkreślano, że wiedza na temat ich sytuacji i problemów jest mało rozpowszechniona.

W ramach badań przeprowadzono 52 wywiady z rodzicami dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród nich są osoby niewidome i słabowidzące, niesłyszące i głuchonieme, a także osoby z niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną oraz intelektualną. Ponadto przeprowadzono ankietę online z udziałem 350 osób.

Dorota Wiszejko-Wierzbicka z Instytutu Spraw Publicznych podkreśliła, że środowisko osób z niepełnosprawnościami jest bardzo zróżnicowane, zarówno co do sytuacji życiowej jak i wyrażanych potrzeb. Jak mówiła, niektóre z osób, które wzięły udział w badaniu uważają się za takich samych rodziców jak osoby w pełni sprawne, inni zaś zwracają uwagę na swoją odmienność.

Wyniki badań pokazują, że 50 proc. ankietowanych czuje się gorzej traktowana od rodziców w pełni sprawnych. Rodzice z niepełnosprawnościami często są uznawani za osoby niezdolne do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i w konsekwencji wymagają pomocy i kontroli.

"Chcieliśmy się z mężem zapisać do szkoły rodzenia, ale Pani nam powiedziała, że nie ma grup dla takich osób, jak my. Byliśmy jak z kosmosu, potraktowali nas obcesowo" - to fragment zacytowanej wypowiedzi jednej z ankietowanych. "Często lekarze rozmawiają z mężem, a nie ze mną" - napisała osoba z niepełnosprawnością ruchową.

Na pytanie, czy niepełnosprawność rodzica utrudnia wychowanie dzieci - 66 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Dorota Wiszejko-Wierzbicka zwróciła także uwagę na brak rozwiązań usprawniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością, np. brak asystenta osobistego, który pomagałby tym osobom.

Badania pokazują, że osoby z niepełnosprawnościami zgłaszają się o pomoc najczęściej do członków swojej rodziny. - 76 proc. osób z niepełnosprawnościami myśląc o tym do kogo się zwrócić o pomoc wybiera rodzinę, bynajmniej nie są to instytucje - podkreśliła Dorota Wiszejko-Wierzbicka. Jak wynika z badania, rodzicom z niepełnoprawnościami najwięcej pomagają partnerzy, matki oraz ich dzieci.

Inna ekspertka Instytut Spraw Publicznych Mariola Racław zwróciła uwagę na bariery z jakimi mierzą się na co dzień rodzice z niepełnosprawnościami. Dotyczą one m.in. barier architektonicznych oraz braku wrażliwości ze strony urzędników.

- To nie jest grupa osób, która ma tylko roszczenia. Badania wyraźnie pokazują, że odpowiedzialność za los swój i swojej rodziny, składają na siebie, lub na siebie i państwo. Mały procent (8 proc.) wskazuje że tą odpowiedzialność ponosi tylko państwo - zaznaczyła Mariola Racław. Z badań wynika także, że dwie trzecie rodziców z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo, 32 proc. - nie pracuje.

Wśród rekomendacji autorzy badań wymienili potrzebę koncentracji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na poziomie lokalnym. Przekonywali, że to właśnie na poziomie lokalnym powinno się wspierać niezależność tych osób.

W tym kontekście eksperci zaproponowali model "jednego okna", który opierałby się na koordynacji działań i udzielania pomocy w jednym miejscu. Miejsce miałoby być ulokowane w "neutralnej" przestrzeni, czyli poza jednostkami pomocy społecznej - tak by nie stygmatyzować osób z niepełnosprawnościami.

Podczas konferencji podkreślano, że temat rodziców z niepełnosprawnościami nie jest obecny w debacie publicznej i wciąż znajduje się "w szarej strefie" problemów tej grupy osób.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności